Karate
Kumite Mens -60kg • Round 2
Round 2 #13
Aug 02, 2019 • 00:00 •

Joao Gouveia Xavier

Nazaro Damiano Di Fraia