Karate
Kumite Mens -67kg • Round1
Round 1 #4
Aug 01, 2019 • 00:00 • Bojan Stranić

Hugo Ballester Piquer

Aaron O’neil-smith