Maryna Ilynska

Date of birth: 1999-03-13
Sport : Badminton

Team : National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute" (Badminton)
Ilyinskaya/Lesnaya (Badminton)
Shmundyak/Ilyinskaya (Badminton)
Matches played: 19

Results and data handling by Furki sport