Table Tennis
Mens Singles • Fourth round
Round 4 #5
Jul 19, 2022 • 15:30 • table 5

Szymon Seroka

Adam Dosz